S.C. PAUL CONSULTING SSM-SU  S.R.L. poate asigura:

(1) Consultanță și asistență de specialitate în Domeniul Situațiilor de Urgenţă conform Legii 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor și a Normelor generale de apărare împotriva incendiilor :

- realizare scenarii de securitate la incendiu

Întocmirea documentației tehnice pentru avizare/autorizare SU

- consilierea angajatorului privind dotarea locurilor de muncă cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor;

- asigurarea materialelor de propagandă vizuală privind domeniul situațiilor de urgență;

 - întocmirea tematicii pentru efectuarea instructajului pe linia  situații de urgentă pentru toate categoriile de salariați;

- efectuarea instructajului introductiv general și supervizarea efectuării de către șeful locului de muncă a instructajului la locul de muncă și a instructajului periodic în situații de urgență pentru toți angajații existenți și pentru fiecare nou angajat și asigurarea testarii acestora;

- întocmirea planurilor de organizare a activitătii de apărare împotriva incendiilor pe locurile de muncă  - Planuri de interventie – planuri de evacuare

- efectuarea controalelor tehnice de specialitate în scopul depistarii încalcărilor normelor de situații de urgență și informarea, în scris a Beneficiarului despre neregulile constatate conform Ord.163 / 2007 Cap.II, art.5, lit.e);

- informarea în scris a conducerii societătii asupra modificărilor survenite în legislație și a modului concret de implementare a acestora la nivelul unitătii.”

(2) Consultanță și asistență de specialitate în Domeniul Securității și Sănătății în Muncă, conform atribuțiilor impuse de prevederile legale în vigoare HG 1425/2006 modificat si completat cu HG 955/2010, art.15(1), pentru punctele urmatoare :

-elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și / sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în muncă, tinând seama de particularitățile activităților și ale unității / intreprinderii, precum și ale locurilor de muncă / posturilor de lucru și difuzarea acestora în intreprindere și / sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;

-propunerea atribițiilor și răspunderilor în domeniul securități și sănătătii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;

-verificarea insușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribițiilor și responsabilitătilor ce le revin în domeniul securități si sănătătii în muncă stabilite prin fișa postului;

-intocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securități și sănătătii în muncă;

-elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea in scris, a periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă, instrucțiunile proprii, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securități și sănătătii în muncă și verificarea însușirii și aplicării de către lucratori a informațiilor primite;

-elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii și / sau unitatii;

-asigurarea intocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor legale, și asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiti pentru aplicarea lui;

-stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și / sau sănătate la locul de muncă;

 -efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea în scris, a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;

-identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din intreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1048 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

-elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din intreprindere și/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea 319/2006;

 -urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectori, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

-colaborarea cu lucrătorii și / sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonarii măsurilor de prevenire și protecție;

-colaborarea cu lucrătorii desemnați / serviciile interne /serviciile externe ai / ale altor angajatori, în situația în care mai multi angajatori își desfășoară activitatea în același loc de muncă;

-urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;

-întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.

 (3) Consilierea beneficiarului in Domeniul Securități si Sănătătii in Muncă, conform atribuțiilor impuse de prevederile legale în vigoare HG 1425/2006 modificat și completat cu HG 955/2010, art.13 art.14 si art.15(1), prestatorul de servicii va consilia spre indeplinire de către beneficiar, daca este cazul, punctele urmatoare :

-identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

-elaborarea, indeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecţie;

-evidenta zonelor cu risc ridicat și specific;

-Evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitarii lor;

-evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

-evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

-monitorizarea funcţionarii sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsura și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

- întocmirea rapoartelor și/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot și santiere temporare și mobile;

-evidența echipamentelor de muncă și urmărirea ca verificările periodice și, dacș este cazul, încercarile periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1146 / 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

-urmărirea întretinerii, manipulării și depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecție și a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în celelalte situații prevăzute de Hotararea Guvernului nr. 1048 / 2006;

-participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevazute la art. 108-177 din H.G.1425/2006; 23.intocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177 din H.G.1425/2006;

-evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, asigurarea/urmărirea ca verificările și/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă sa fie efectuate la timp și de către persoane competente ori alte activităti necesare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securități și protecția sănătătii lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive;

- alte activități necesare / specifice asigurării securități și sănătătii lucrătorilor la locul de muncă. Activitaţile de la cap. 6, art.1, alin. (2) (in special pct.22,23 si 33) vor fi realizate practic de către prestator dacă este cazul și doar la solicitarea beneficiarului în scris și contracost.